Možnosti provedení montovaných konstrukcí

  1. s ocelovou nosnou konstrukcí
  2. se železobetonovými nosnými konstrukcemi
  3. s dřevěnými konstrukcemi pro objekty s klasickými nosnými konstrukcemi, zděnými, betonovými.
  4. s kombinovanými nosnými konstrukcemi jednopodlažních hal, sloupy jsou železobetonové a střešní konstrukce je ocelová

 

Součástí objektů z konstrukcí ad 1., 2., 3.  mohou mít jeřábové dráhy pro mostové jeřáby nebo zavěšené kladkostroje.

U ocelových montovaných konstrukcí jsou nejrozšířenějším druhem konstrukce s příčně řazenými nosnými rámy vytvořenými z válcovaných ocelových profilů a ze svařovaných plnostěnných profilů se statickým uspořádáním podle individuálního projektu.
Ocelové haly můžeme dodat i s příhradovými vazníky a průvlaky, které se nejvíce uplatní u nosných konstrukcí kombinovaných.

Povrch konstrukcí je na otryskaném povrchu opatřen buď nátěrovým systémem vyhovující účelu, pro který se objekt navrhoval, nebo je opatřen protipožárními úpravami  předepsanými v projektu požárně bezpečnostním řešením.
Spoje konstrukce jsou převážně mechanické, šroubové.

Jednopodlažní ocelové jednolodní nebo vícelodní haly jsou určeny jako skladovací, výrobní, logistické, sportovní, administrativní, prodejní, obchodní a další.
Mohou být dodány s vestavbami (mezistropy) a jeřábovými dráhami.
Haly jsou navrženy pro rozpětí příčné vazby bez použití mezilehlých podpor a nebo s využitím mezilehlých podpor při velkých rozpětích.

Veškeré hodnoty jako např. konstrukční výška objektu, modulová vzdálenost jednotlivých rámů, šířka haly, rozpětí haly, zatížení ocelové konstrukce, mostový jeřáb atd. respektují přání a volbu zákazníka, který si je zvolí.
Základním statickým schématem hal jsou vetknuté nebo kloubově uložené rámy (případně kombinace vetknutých sloupů s vazníky na ně uloženými). Zatížení sněhem či jiná (technologické zařízení atd.) je uvažováno individuálně dle požadavku zákazníka a dané lokality výstavby.

Rámy jsou vyráběny z válcovaných profilů, nebo ze svařovaných prvků, čímž dochází k různým druhům sloupů. Ty jsou buď přímopasé nebo kónické. Vazníky jsou z válcovaných profilů (pro malé rozpětí), plnostěnné, svařované nebo příhradové.